ઉત્તરાખંડઃ આજીવન કેસની સજા કાપી રહેલા કેદીઓને સ્વતંત્રતા અને ગણતંત્ર દિવસ પર છોડવાની નિયમાવલીને મંજૂરી
ઉત્તરાખંડઃ આજીવન કેસની સજા કાપી રહેલા કેદીઓને સ્વતંત્રતા અને ગણતંત્ર દિવસ પર છોડવાની નિયમાવલીને મંજૂરી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ