ઉત્તરાકાશી ટનલ દુર્ઘટના : 6 ઈંચ પહોળી પાઈપ મજૂરો સુધી પહોંચી, મોકલવામાં આવશે મગની ખિચડી
ઉત્તરાકાશી ટનલ દુર્ઘટના : 6 ઈંચ પહોળી પાઈપ મજૂરો સુધી પહોંચી, મોકલવામાં આવશે મગની ખિચડી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ