ઉત્તરપ્રદેશઃ અતીક અહમદની 20 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, ગૈંગસ્ટર એક્ટ હેઠળ થઇ કાર્યવાહી
ઉત્તરપ્રદેશઃ અતીક અહમદની 20 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત, ગૈંગસ્ટર એક્ટ હેઠળ થઇ કાર્યવાહી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ