ઉત્તરકાશી સુરંગમાં ફસાયેલા 41 મજૂરોને 24 બોટલમાં ભરીને ખિચડી મોકલાઈ
ઉત્તરકાશી સુરંગમાં ફસાયેલા 41 મજૂરોને 24 બોટલમાં ભરીને ખિચડી મોકલાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ