ઇજિયમમાં સામૂહિક કબરમાંથી 436 મૃતદેહ કઢાયા, 30 પર ઇજાના નિશાનઃ યૂક્રેન
ઇજિયમમાં સામૂહિક કબરમાંથી 436 મૃતદેહ કઢાયા, 30 પર ઇજાના નિશાનઃ યૂક્રેન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ