આણંદ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓ આજે ખુલ્લી રહેશે, જિલ્લાની 11 પાલિકાઓમાં આજે ટેક્સ ભરી શકાશે, હિસાબી વર્ષનો અંતિમ દિન હોવાને લીધે લેવાયો નિર્ણય, સિંચાઈ, જમીન, મહેસુલ, વીજબિલ, તેમજ પાલિકાનો ટેક્સ આજે ભરી શકાશે
આણંદ જિલ્લાની સરકારી કચેરીઓ આજે ખુલ્લી રહેશે, જિલ્લાની 11 પાલિકાઓમાં આજે ટેક્સ ભરી શકાશે, હિસાબી વર્ષનો અંતિમ દિન હોવાને લીધે લેવાયો નિર્ણય, સિંચાઈ, જમીન, મહેસુલ, વીજબિલ, તેમજ પાલિકાનો ટેક્સ આજે ભરી શકાશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ