આણંદમાં બે દિવસ પૂર્વે આકાશમાંથી ગોળા પડવા મામલે પોલીસ અને FSL ટીમે સ્થળે તપાસ હાથ ધરી, રોકેટમાંથી પાર્ટ છૂટા પડ્યાની પ્રાથમિક માહિતી
આણંદમાં બે દિવસ પૂર્વે આકાશમાંથી ગોળા પડવા મામલે પોલીસ અને FSL ટીમે સ્થળે તપાસ હાથ ધરી, રોકેટમાંથી પાર્ટ છૂટા પડ્યાની પ્રાથમિક માહિતી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ