આજે 31 જિલ્લા પંચાયત, 231 તાલુકા પંચાયત અને 81 નગરપાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થશે
આજે 31 જિલ્લા પંચાયત, 231 તાલુકા પંચાયત અને 81 નગરપાલિકાની ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ