આગામી ચૂંટણી મુદ્દે પરેશ ધાનાણીનું નિવેદન. ધાનાણીએ કહ્યું- કોંગ્રેસ 50% નવા ચહેરાઓને ટીકીટ આપશે. કોંગ્રેસ લોકોની પસંદગીના ઉમેદવારો જાહેર કરશે.
આગામી ચૂંટણી મુદ્દે પરેશ ધાનાણીનું નિવેદન. ધાનાણીએ કહ્યું- કોંગ્રેસ 50% નવા ચહેરાઓને ટીકીટ આપશે. કોંગ્રેસ લોકોની પસંદગીના ઉમેદવારો જાહેર કરશે.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ