અરવલ્લીમાં ટેન્કરની આડમાં શામળાજીની અણસોલ ચેક પોસ્ટ પરથી 19,40,604 નો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
અરવલ્લીમાં ટેન્કરની આડમાં શામળાજીની અણસોલ ચેક પોસ્ટ પરથી 19,40,604 નો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ