અમેરિકન સેનેટમાં ઐતિહાસિક ગન કંટ્રોલ બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું
અમેરિકન સેનેટમાં ઐતિહાસિક ગન કંટ્રોલ બિલ પસાર કરવામાં આવ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ