અમારી પાસે હંમેશા રિવોલ્વર રહે છે, જરૂર પડશે તો ઠોકી દઇશુંઃ JDU ધારાસભ્ય ગોપાલ મંડલ
અમારી પાસે હંમેશા રિવોલ્વર રહે છે, જરૂર પડશે તો ઠોકી દઇશુંઃ JDU ધારાસભ્ય ગોપાલ મંડલ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ