અમારી પાસે વેક્સિનની અછત નથી, હજુ 25-30 લાખ ડોઝનો સ્ટૉકઃ કર્ણાટકના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી
અમારી પાસે વેક્સિનની અછત નથી, હજુ 25-30 લાખ ડોઝનો સ્ટૉકઃ કર્ણાટકના સ્વાસ્થ્ય મંત્રી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ