અમદાવાદ: IIMમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીનો આપઘાત. PGPના બીજા વર્ષની વિદ્યાર્થીનીએ ભર્યુ પગલુ. વિદ્યાર્થીનીના આપઘાત અંગે કારણ અકબંધ.
અમદાવાદ: IIMમાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીનો આપઘાત. PGPના બીજા વર્ષની વિદ્યાર્થીનીએ ભર્યુ પગલુ. વિદ્યાર્થીનીના આપઘાત અંગે કારણ અકબંધ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ