અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસમાં વધ્યો કકળાટ : હારના મંથનના બદલે નેતા વિપક્ષ માટે લોબિંગ, લઘુમતી કાઉન્સિલરોનું AMC નેતા વિપક્ષના પદ માટે દબાણ
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસમાં વધ્યો કકળાટ : હારના મંથનના બદલે નેતા વિપક્ષ માટે લોબિંગ, લઘુમતી કાઉન્સિલરોનું AMC નેતા વિપક્ષના પદ માટે દબાણ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ