અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસમાં દાવેદરોનો રાફડો ફાટ્યો: 15 વર્ષથી વિપક્ષમાં હોવા છતાં દાવેદારોએ લાઇન લગાવી, 48 વોર્ડમાં 1227થી વધુએ ચૂંટણી લડવા દાવેદારી કરી, પૂર્વમાં કોંગ્રેસના ચિન્હ પર ચૂંટણી લડવા ઉત્સાહ, પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ઓછા દાવેદારો
અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસમાં દાવેદરોનો રાફડો ફાટ્યો: 15 વર્ષથી વિપક્ષમાં હોવા છતાં દાવેદારોએ લાઇન લગાવી, 48 વોર્ડમાં 1227થી વધુએ ચૂંટણી લડવા દાવેદારી કરી, પૂર્વમાં કોંગ્રેસના ચિન્હ પર ચૂંટણી લડવા ઉત્સાહ, પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ઓછા દાવેદારો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ