અમદાવાદ શહેરમાં વધુ 42 સ્થળ માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોનમાં મૂકાયા. અમદાવાદમાં કુલ 318 સ્થળ માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન હેઠળ.
અમદાવાદ શહેરમાં વધુ 42 સ્થળ માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોનમાં મૂકાયા. અમદાવાદમાં કુલ 318 સ્થળ માઈક્રો કન્ટેન્મેન્ટ ઝોન હેઠળ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ