અમદાવાદ શહેરમાં રખડતાં ઢોર મામલે તંત્ર સક્રિય , સોલિડ વેસ્ટના ડિરેક્ટર હર્ષદરાય સોલંકીને CNCD વિભાગની વધારાની જવાબદારી સોંપાઈ
અમદાવાદ શહેરમાં રખડતાં ઢોર મામલે તંત્ર સક્રિય , સોલિડ વેસ્ટના ડિરેક્ટર હર્ષદરાય સોલંકીને CNCD વિભાગની વધારાની જવાબદારી સોંપાઈ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ