અમદાવાદ શહેરમાં બોર્ડ પહેલાં પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષા, DEO કચેરીમાંથી પેપર શાળાને મોકલવામાં આવશે, ધો.10ની પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરવામાં આવ્યું
અમદાવાદ શહેરમાં બોર્ડ પહેલાં પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષા, DEO કચેરીમાંથી પેપર શાળાને મોકલવામાં આવશે, ધો.10ની પ્રી-બોર્ડ પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ જાહેર કરવામાં આવ્યું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ