અમદાવાદ શહેરમાં કોર્પોરેશનની કાર્યવાહીઃ રિલીફ રોડ પર ગંદકી કરતા 39 જેટલા દુકાનદારોને ત્યા લગાવી નોટિસ, દંડ પણ વસૂલવામાં આવ્યો
અમદાવાદ શહેરમાં કોર્પોરેશનની કાર્યવાહીઃ રિલીફ રોડ પર ગંદકી કરતા 39 જેટલા દુકાનદારોને ત્યા લગાવી નોટિસ, દંડ પણ વસૂલવામાં આવ્યો
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ