અમદાવાદ શહેરમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો : સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના 65 દર્દીઓ, શહેરમાં 41 વિસ્તાર હાલ કન્ટેનમેન્ટ ઝોન હેઠળ
અમદાવાદ શહેરમાં કોરોનાના કેસમાં વધારો : સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોનાના 65 દર્દીઓ, શહેરમાં 41 વિસ્તાર હાલ કન્ટેનમેન્ટ ઝોન હેઠળ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ