અમદાવાદ: મેમનગર નજીક રહેલા ખેતરમાં કોથળામાંથી કપાયેલા પગ મળી આવતા ઘાટલોડિયા પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
અમદાવાદ: મેમનગર નજીક રહેલા ખેતરમાં કોથળામાંથી કપાયેલા પગ મળી આવતા ઘાટલોડિયા પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ