અમદાવાદ: જુહાપુરા નજીક ફતેહવાડી રોડ પર આરોપીને પકડવા ગયેલી પોલીસ પર જીવલેણ હુમલો. પોલીસથી બચવા માટે આરોપીએ પોલીસકર્મી પર કાર ચડાવી. બાદમાં વેજલપુર પોલીસે આરોપીને દેશી બનાવટની પિસ્તોલ સાથે ઝડપ્યો.
અમદાવાદ: જુહાપુરા નજીક ફતેહવાડી રોડ પર આરોપીને પકડવા ગયેલી પોલીસ પર જીવલેણ હુમલો. પોલીસથી બચવા માટે આરોપીએ પોલીસકર્મી પર કાર ચડાવી. બાદમાં વેજલપુર પોલીસે આરોપીને દેશી બનાવટની પિસ્તોલ સાથે ઝડપ્યો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ