અમદાવાદ જિલ્લાની 21 બેઠકો પર વધુ મતદાન થાય તે માટે યોજાશે મેરેથોન, 27 નવેમ્બરે સવારે જિલ્લા કલેક્ટરની ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે મેરોથોન
અમદાવાદ જિલ્લાની 21 બેઠકો પર વધુ મતદાન થાય તે માટે યોજાશે મેરેથોન, 27 નવેમ્બરે સવારે જિલ્લા કલેક્ટરની ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે મેરોથોન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ