અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના વિજય જશ્નમાં લઈ શકે ભાગ
અમદાવાદ એરપોર્ટ પર પહોંચ્યા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, ભાજપના વિજય જશ્નમાં લઈ શકે ભાગ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ