ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત
અમદાવાદમાં વધુ 12 વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા, 14 વિસ્તારને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરાયા. શહેરમાં કુલ 301 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન હેઠળ.
અમદાવાદમાં વધુ 12 વિસ્તારોને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાં મુકાયા, 14 વિસ્તારને માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોનમાંથી મુક્ત કરાયા. શહેરમાં કુલ 301 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઇનમેન્ટ ઝોન હેઠળ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ