અમદાવાદમાં મેટ્રોની શરુઆત થઇ ત્યારે લોકો ધાબા પર ઉભા હતા, આજથી અમદાવાદમાં મેટ્રો ફેઝ-2નું કામ શરુ થઇ રહ્યું છે, સુરતમાં પણ મેટ્રો રેલનું કામ શરુ થઇ રહ્યું છે, ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઇને મેટ્રો બની રહીછેઃ PM મોદીનું નિવેદન
અમદાવાદમાં મેટ્રોની શરુઆત થઇ ત્યારે લોકો ધાબા પર ઉભા હતા, આજથી અમદાવાદમાં મેટ્રો ફેઝ-2નું કામ શરુ થઇ રહ્યું છે, સુરતમાં પણ મેટ્રો રેલનું કામ શરુ થઇ રહ્યું છે, ભવિષ્યની જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં લઇને મેટ્રો બની રહીછેઃ PM મોદીનું નિવેદન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ