અમદાવાદમાં ફાયર સેફ્ટીને લઇને મહત્વના સમાચાર: ફાયર ચીફ ઓફિસર એમ.એફ.દસ્તુરનું મોટું નિવેદન, ફાયર સેફ્ટીના NOCની પ્રક્રિયામાં 1 વર્ષ સુધી વિલંબ થશે, ગેરકાયદેસર બાંધકામમાં NOC શક્ય નથી
અમદાવાદમાં ફાયર સેફ્ટીને લઇને મહત્વના સમાચાર: ફાયર ચીફ ઓફિસર એમ.એફ.દસ્તુરનું મોટું નિવેદન, ફાયર સેફ્ટીના NOCની પ્રક્રિયામાં 1 વર્ષ સુધી વિલંબ થશે, ગેરકાયદેસર બાંધકામમાં NOC શક્ય નથી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ