અમદાવાદમાં પોલીસ જ નથી સુરક્ષિત, છેલ્લા 2 વર્ષમાં પોલીસ પર હુમલાના 142 બનાવ
અમદાવાદમાં પોલીસ જ નથી સુરક્ષિત, છેલ્લા 2 વર્ષમાં પોલીસ પર હુમલાના 142 બનાવ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ