અમદાવાદમાં ટ્રાફિકને હળવો કરવા માટે મોટો નિર્ણય : જ્યાં સુધી BRTS બંધ છે ત્યાં સુધી કોરિડોરનો ઉપયોગ તમામ વાહનચાલકો કરી શકશે
અમદાવાદમાં ટ્રાફિકને હળવો કરવા માટે મોટો નિર્ણય : જ્યાં સુધી BRTS બંધ છે ત્યાં સુધી કોરિડોરનો ઉપયોગ તમામ વાહનચાલકો કરી શકશે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ