અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા : સનાથલ ચોકડી,ઉજાલા સર્કલ અને બોપલ રિંગ રોડ પર ટ્રાફિક જામ, કલાકોથી લોકો ટ્રાફિકમાં થઇ રહ્યા છે હેરાન
અમદાવાદમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા : સનાથલ ચોકડી,ઉજાલા સર્કલ અને બોપલ રિંગ રોડ પર ટ્રાફિક જામ, કલાકોથી લોકો ટ્રાફિકમાં થઇ રહ્યા છે હેરાન
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ