અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ વધ્યું. શહેરમાં વધુ 9 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોનમાં મૂકાયા. માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોનનો આંકડો 50 ઉપર પહોંચ્યો.
અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ વધ્યું. શહેરમાં વધુ 9 વિસ્તાર માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોનમાં મૂકાયા. માઈક્રો કન્ટેઈન્મેન્ટ ઝોનનો આંકડો 50 ઉપર પહોંચ્યો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ