અમદાવાદમાં કાળા ડિબાંગ વાદળાંઓના કારણે ચોમાસા જેવુ વાતાવરણ, ભારે પવન ફૂંકાતા ધૂળની ડમરીઓ ઊડી
અમદાવાદમાં કાળા ડિબાંગ વાદળાંઓના કારણે ચોમાસા જેવુ વાતાવરણ, ભારે પવન ફૂંકાતા ધૂળની ડમરીઓ ઊડી
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ