અમદાવાદના સ્કૂલ સંચાલકોએ રામ મંદિર નિર્માણ માટે આપ્યો ફાળો. અમદાવાદ જિલ્લા શૈક્ષણિક સંઘ દ્વારા રામ મંદિર નિર્માણ નીધિ માટે યોજાયો કાર્યક્રમ.
અમદાવાદના સ્કૂલ સંચાલકોએ રામ મંદિર નિર્માણ માટે આપ્યો ફાળો. અમદાવાદ જિલ્લા શૈક્ષણિક સંઘ દ્વારા રામ મંદિર નિર્માણ નીધિ માટે યોજાયો કાર્યક્રમ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ