અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં બર્ડ ફ્લૂનો કેસ નોંધાયો, માસ-મટન-પક્ષીઓનું વેચાણ નહીં કરવાના કલેક્ટરે આપ્યા આદેશ
અમદાવાદના સોલા વિસ્તારમાં બર્ડ ફ્લૂનો કેસ નોંધાયો, માસ-મટન-પક્ષીઓનું વેચાણ નહીં કરવાના કલેક્ટરે આપ્યા આદેશ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ