અમદાવાદના સરસપુરમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ. ચંદુલાલની ચાલીમાં સામાન્ય બાબતે તકરારમાં મારામારી થઇ.
અમદાવાદના સરસપુરમાં બે જૂથ વચ્ચે અથડામણ. ચંદુલાલની ચાલીમાં સામાન્ય બાબતે તકરારમાં મારામારી થઇ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ