અમદાવાદના પોપ્યુલર બિલ્ડર્સ સામે વધુ એક ફરિયાદ, રમણ પટેલ સામે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ થઈ. થલતેજની ખેતીલાયક જમીન મંડળીઓના નામે કરી હતી.
અમદાવાદના પોપ્યુલર બિલ્ડર્સ સામે વધુ એક ફરિયાદ, રમણ પટેલ સામે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ થઈ. થલતેજની ખેતીલાયક જમીન મંડળીઓના નામે કરી હતી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ
x