અમદાવાદના ચાંદખેડામાં વિશ્વ મહિલા દિવસની અલગ રીતે ઉજવણી. મહિલાઓને સામાજિક સંસ્થાએ ડંડા આપ્યા.
અમદાવાદના ચાંદખેડામાં વિશ્વ મહિલા દિવસની અલગ રીતે ઉજવણી. મહિલાઓને સામાજિક સંસ્થાએ ડંડા આપ્યા.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ