અમદાવાદના કઠવાડા વિસ્તારમાં ઝવેરી એસ્ટેટમાં ગેસ ગળતરથી ઘટનાથી અફરાતફરી, ફાયર વિભાગની 3 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે
અમદાવાદના કઠવાડા વિસ્તારમાં ઝવેરી એસ્ટેટમાં ગેસ ગળતરથી ઘટનાથી અફરાતફરી, ફાયર વિભાગની 3 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ