અમદાવાદઃ બાંધકામ વપરાશની પરમિશન ન હોવાથી AMC એસ્ટેટ વિભાગે પુષ્યમ હોસ્પિટલ, પરિમલ હોસ્પિટલ, સંવેદના હોસ્પિટલ, મયુર શાહ હોસ્પિટલ સહિત 8 ખાનગી હોસ્પિટલની વહીવટી ઓફિસો સીલ કરી.
અમદાવાદઃ બાંધકામ વપરાશની પરમિશન ન હોવાથી AMC એસ્ટેટ વિભાગે પુષ્યમ હોસ્પિટલ, પરિમલ હોસ્પિટલ, સંવેદના હોસ્પિટલ, મયુર શાહ હોસ્પિટલ સહિત 8 ખાનગી હોસ્પિટલની વહીવટી ઓફિસો સીલ કરી.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ