અદાણી ગ્રુપ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા એક બદનક્ષીના કેસમાં મુન્દ્રાની કોર્ટ દ્વારા વરિષ્ઠ પત્રકાર પ્રાન્જોય ગુહાની સામે ધરપકડ વોરન્ટ જાહેર કરાયું
અદાણી ગ્રુપ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા એક બદનક્ષીના કેસમાં મુન્દ્રાની કોર્ટ દ્વારા વરિષ્ઠ પત્રકાર પ્રાન્જોય ગુહાની સામે ધરપકડ વોરન્ટ જાહેર કરાયું
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ