અટારી બોર્ડર પર 26 જાન્યુઆરીએ નહીં યોજાય BSFનો રિટ્રીટ સેરેમની કાર્યક્રમ, કોરોનાને કારણે લેવાયો નિર્ણય
અટારી બોર્ડર પર 26 જાન્યુઆરીએ નહીં યોજાય BSFનો રિટ્રીટ સેરેમની કાર્યક્રમ, કોરોનાને કારણે લેવાયો નિર્ણય
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ