અચાનક કચેરીએ પહોંચ્યા રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી: 500થી વધુ બોગસ ખેડૂત ખાતેદાર બન્યા હોવાની ફરિયાદ મુદ્દે તપાસ માટે ખેડાના માતર ગામે પહોંચ્યા મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, મામલતદાર કચેરીમાં કરી જાત તપાસ
અચાનક કચેરીએ પહોંચ્યા રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી: 500થી વધુ બોગસ ખેડૂત ખાતેદાર બન્યા હોવાની ફરિયાદ મુદ્દે તપાસ માટે ખેડાના માતર ગામે પહોંચ્યા મહેસૂલ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી, મામલતદાર કચેરીમાં કરી જાત તપાસ
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ