અંકલેશ્વરના સેગપુર ગામે ઘરમાં સ્વીચ પાડવા જતા વીજ કરંટથી ધોરણ-4માં અભ્યાસ કરતા 10 વર્ષીય બાળકનું મૃત્યુ.
અંકલેશ્વરના સેગપુર ગામે ઘરમાં સ્વીચ પાડવા જતા વીજ કરંટથી ધોરણ-4માં અભ્યાસ કરતા 10 વર્ષીય બાળકનું મૃત્યુ.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ